The Brazilian Journal of Geology is born: long life to it!

Umberto G. Cordani

Resumo


-

Texto completo:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.5327/Z2317-48892013000100001

Apontamentos

  • Não há apontamentos.


SCImago Journal & Country Rank